دوره بین المللی آموزش گریم صورت 2019

گریم صورت هنر متعادل سازی چهره و رفع ایرادات آن است اما در هنرهای نمایشی برای تغییر چهره بازیگر به  شخصیت و کاراکتر خاصی استفاده میشود هنر و فن گریم هر روز