کلاس های عکاسی تبلیغاتی با مدرک معتبر

آیا تصمیم دارید که در کلاسهای عکاسی تبلیغاتی شرکت کنید؟ می دانید برای حضور در چنین کلاس هایی به چه ابزاری نیاز دارید؟ تا چه اندازه درباره این رشته معلومات دارید